Erindring er al vor Kundskabs Hjerte.

Se flere sitater

2008 er Henrik Wergelands år! Jubileumsfeiringen forsøker å skape blest rundt forfatterskapet og vise hvorfor det fremdeles er en viktig del av vår kulturarv. Hvordan kan lærere øke elevers interesse for og kunnskap om vår nasjonalskald?

Først er det viktig å presisere hva som legges i begrepet ’nyhet’ i denne sammenheng. ’Nyhet’ blir her brukt i en overført betydning av ordet. ’Det nye’ består i elevens egen aktualisering av fortidige hendelser. Wergelands liv er historie, men det betyr ikke at man ikke kan presentere historien som noe nytt, som en fiktiv nyhet. I og med at 2008 er selve Wergelandsåret har forfatterskapet fått økt nyhetsverdi. Dette gir læreren en god anledning til å bevisstgjøre elevene på mennesket og forfatteren, Henrik Wergeland. Dersom man oppmuntrer elevene til å ha et journalistisk fokus på Wergeland, kan man kanskje lykkes i gjøre forfatterskapet mer relevant for dem ved at de finner vinklinger som berører dem på et eller annet vis. Elevene vil høyst sannsynlig velge å presentere en side ved forfatteren som interesserer dem. For at elevjournalistikken skal ha en viss relevans, bør vinklingen de har valgt også gjenspeile det som preger nyhetsbildet i dag. Slik kan man aktualisere historien om Wergeland.

Hvorfor bruke avissjangrene som formidlingsverktøy i skolen?
De fleste nyhetssaker omhandler mennesker på et eller annet vis. Det er gjerne menneskers skjebne som opptar leseren. Bakom alle mytedannelsene om Wergeland, finnes det også et menneske. Hvorfor ikke la elevene bli kjent med dette menneske gjennom å arbeide som en granskende journalist, selv om sluttresultatet blir formidlet som en fiktiv nyhetssak? Videre rettferdiggjør Kunnskapsløftet en slik arbeidsform med læreplanens sterke fokus på de grunnleggende ferdighetene, deriblant det å kunne uttrykke seg skriftlig, og kompetansemålene i ’skriftlige tekster’ og ’språk og kultur’ etter 10. trinn, Vg1, Vg2 og Vg3.

Hva trenger vi for å produsere fiktive nyheter om Wergeland?
Elevene trenger forkunnskaper om de ulike avissjangrene, før de går i gang med nyhetsproduksjonen.Den nye nettressursen NDLA (Nasjonal digital læringsarena) har et godt eksempel på hvordan man kan skape fiktive nyhetsvinklinger ut fra folkeeventyr. La elevene lese den spennende nyhetssaken om Hans og Grete. Ved å venstre-klikke på denne tekstens forskjellige deler, får man i tillegg synliggjort nyhetsartikkelens ulike bestanddeler og funksjonen til hver og en av disse. Her kan man lære mer om hva hensikten er med virkemidlene ingress, by-line, brødtekst, mellomtitler, bilde og bildetekst.

Hvordan lager vi nyheter om Wergeland?
Skolenettets ”Journalist på nettet” gir både lærer og elev god veiledning gjennom alle faser av nyhetsproduksjon fra idé til ferdig produkt. Veiledningen er basert på en prosessorientert arbeidsmetode, som kan bidra til at nyhetsproduktet blir mer gjennomarbeidet. Elevene får god kjennskap til selve skrivefasen og hvordan en nyhetsartikkel kan struktureres på dette nettstedet. Videre avhenger nyhetens innhold av den enkelte elevs kreativitet og erfaringer.

Hvordan kan vi utnytte lokalavisers medielab i dette arbeidet?
Enkelte av landets lokale avishus tilbyr elever fra 10. trinn og alle videregående trinn et besøk i medielaben. Her kan de få prøve seg som journalist for en dag gjennom ulike spennende aktiviteter. Et besøk til medielaben bør fortrinnsvis gjøres i forkant av arbeidet med nyhetsproduksjon om Wergeland, slik at eleven allerede har en viss innsikt i hvordan man skal skape en nyhetssak. Ikke alle aviser har dette tilbudet, men på lenkene oppe til høyre kan du finne mer ut om disse avisenes elevtilbud.

Hvordan kan vi bruke www.wergeland2008.no i nyhetsproduksjonen?
Dette nettstedet har utviklet en form for idébank, som inneholder ulike vinklinger av Wergeland. I stedet for å lære om forskjellige sider ved forfatteren gjennom innhenting av informasjon fra ulike typer kilder og medier, har vi prøvd å formidle disse i enkeltvise presentasjoner av mennesket og forfatteren Wergeland. Under menypunktet Mennesket og forfatteren vil ekeven kunne lære mer om folkeopplyseren, 17.mai-kongen, bråkmakeren, grunnlovshistorikeren Henrik m.fl. La elevene lese den spennende nyhetsvinklingen om Wergelands berømte hopp fra låvebroa for å få litt inspirasjon.


Lykke til!

 

Linn Bay Gundersen, 13. juni 2013 | Skriv ut siden