... og jeg skal overnikjøbet give dine Skillinger den Egenskab, at de blive til Dalere, naar du blot snuer dem dygtig.

Se flere sitater

Veier til Wergeland består av 12 artikler fordelt på tre grupper. Artiklene utgjør en helhet med en indre progresjon, men du kan godt velge å arbeide med bare noen av dem. Primært er artiklene skrevet med tanke på elever i videregående skole. Mange kan også leses på høyere eller lavere trinn og av folk flest.

1. Bakgrunn
En ny nasjon i verdenIdeer i tidaWergelands språkWergelands referanser2. Tekstanalyser
"Gamle Jomfruer"
"Eivindvig"
"Sandhedens Armée"
"Et helvedes Jevndøgn"
"Til Foraaret"
3. Arbeid på egen hånd
"Pigen paa Anatomikammeret"– et forsvar for de svakeste
Utopien i MennesketWergelands testament
"Det befriede Europa" – Wergelands store revolusjonsdikt
Artiklene er altså delt i tre grupper: 
Den første (”Bakgrunn”) består av fire rammeartikler som handler om ulike sider ved det samfunnet som Wergeland levde i. Artiklene omtaler historiske forhold i verden og i Norge, viktige tanker i tida, språket til Wergeland og referansene han benytter seg av. Særlig de to siste er ment som en reint praktisk hjelp til å trenge inn i Wergelands forfatterskap.
Den andre artikkelgruppen (”Tekstanalyser”) presenterer fem tekster av Wergeland – to prosatekster og tre dikt. Tekstene blir kortfattet satt inn i en sammenheng, gjennomgått og analysert.
I den tredje artikkelgruppen (”Arbeid på egenhånd”) er tanken at en skal prøve seg på noen tekster av Wergeland på egenhånd. Artikkeltekstene er tenkt som nøkler eller døråpnere. Det er en nokså bratt progresjon i de tre tekstene i denne gruppen, med ”Pigen paa Anatomikammeret” som den enkleste.

Oppgaver:
Alle artiklene er utstyrt med oppgaver. Noen handler om å finne ut mer om samfunnet eller om tekstene. Dette er grave- og kartleggingsoppgaver. Andre handler om å studere litterære trekk i tekstene. Dette er analyse- eller virkemiddeloppgaver. Endelig er det oppgaver som knytter tekstene til problemstillinger i vår tid. Dette kan kalles diskusjonsoppgaver.
Jostein Greibrokk er (2008) høgskolelektor og stipendiat ved Høgskolen i Bodø. Han ble engasjert av Wergeland 2008 til å lage fordypningsstoffet "Veier til Wergeland". Linda Thorsteinsen, lektor ved Nesodden videregående skole, har vært pedagogisk konsulent. Utdanningsdirektoratet har gitt finansiell støtte til arbeidet.

Jostein Greibrokk, 21. november 2008 | Skriv ut siden